Výzkum

Projekt IRDS

byl realizován od 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021 (36 měsíců)

Projekt informace pro rozvoj demokratické společností s registračním číslem Cz.02.3.68/0.0/0.0/16_032/00 08181 byl řešen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), což je víceletý tematický program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014–2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Projekt byl přidělen ČVUT v Praze v rámci Výzvy OPVVV č. 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II, aktivita č. 7: Kompetence pro demokratickou kulturu prioritní osa Prioritní osa  PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Vyhlašovatelem Výzvy je ŘO OP VVV MŠMT.

Primárním cílem byla tvorba nových vzdělávacích programů, které přispějí k rozvoji kritického myšlení, schopnosti získávat relevantní informace a analyzovat je s využitím mezioborových vazeb a aktivní zapojení mladých lidí do procesů spolurozhodování a spoluúčasti na rozvoji občanské společnosti.

Vzdělávací programy, které byly vytvořené v rámci projektu IRDS:

1)   Krizová komunikace

2)  Nová média a sociální sítě

3)  Bezpečná komunikace

4)  Informační média – rozvoj kritického myšlení v závislosti na druhu dostupných informací, porozumění médiím

5)  Knihovny jako zdroj primárních informací

6)  Autorské právo v praxi

7)  Zákon o svobodném přístupu k informacím v praxi

8)  Prezentace a práce s informacemi

9)  Zájmové vzdělávání: Prezentace informací a práce s textem v demokratické společnosti

10) Krizová komunikace pro žáky a studenty se smyslovým handicapem