,,Účelem mého díla nikdy nebylo bořit,
ale vždy stavět, klást mosty, ...neboť nás všechny musí živit naděje, že celé lidstvo se sblíží,
a to tím snáze, dobře-li se pozná navzájem."

Katedra společenských věd

Katedra zajišťuje výuku společenských věd pro studijní programy jak bakalářského a navazujícího magisterského studia, tak i pro doktorské studium. Koncepce výuky je založena na akceptaci myšlenky o nezbytnosti humanizace studia techniky a potřebě interdisciplinární spolupráce společenskovědních a technických oborů.

Díky vstřícnému a otevřenému přístupu vedení Fakulty stavební ke konceptu učící se společnosti je možné zaměřit výuku společenskýchvěd v jednotlivých studijních oborech i na různých stupních studia tak, aby vedla k překonání profesní uzavřenosti, k eticky zodpovědnému, kulturnímu a manažersky úspěšnému jednání absolventů fakulty v praxi. V dnešní globalizované, informační společnosti lze koncept učící se společnosti naplňovat v celé šíři jedině za předpokladu, že každý vysokoškolsky vzdělaný jedinec bude mít základní sumu znalostí o fungování společnosti v celém spektru, a to jak v běhu času, tak i z pohledu různých regionů světa.

Vysokoškolské vzdělání musí poskytovat nejenom hluboké vědomosti v určitém oboru, ale mělo by rovněž umožnit, aby vzdělaní lidé byli schopni získané poznatky přeměňovat v odborné dovednosti. U společenskovědního vzdělávání na technické univerzitě nejde jen o jakési „doplnění“ technického vzdělání o vhled do humanitních předmětů, ale o to, aby technik rozuměl určitému zadání, uměl pokládat ty správné otázky a zvládal metodologii procesu poznávání.

Předměty vyučované katedrou

Bakalářské studium

Společenské vědy a vývoj architektury (ve spolupráci s katedrou 129) Sociale sciences,Právo (všeobecné), Rétorika, Digitální fotografie, Sociologie a psychologie, spoluúčast (40% podíl) na výuce předmětu katedry 124 – 124IZSQ (IZS a ochrana obyvatelstva Q).

Volitelné předměty: Praktikum digitální fotografie, Praktická hospodářská politika, Aplikovaná teorie ceny, Právo, Rétorika, Kulturní dějiny českých zemí, Institucionální ekonomie, Etika a filosofie.

Navazující magisterské studium

Estetika a sociologie, Právní předpisy při realizaci staveb, psychologie

Doktorské studium

Doktorandská propedeutika

Výuka

Pro více informací o výuce využijte níže uvedené odkazy. 

Výzkum

Projekt IRDS

byl realizován od 1. 5. 2018 – 30. 4. 2021 (36 měsíců)

Kontakt

Kontaktní osoba

jana.cambalova@fsv.cvut.cz

+420 224 357 133

FAKULTA STAVEBNÍ
Katedra spol.věd
Thákurova 7
166 29 Praha 6